• เลือกห้องย่อย

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
พฤติกรรมมนุษย์ : ตอนที่ 1 บทบาท / อำนาจ / หน้าที่

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ และมีจิตวิญญาณ ลักษณะที่เด่นชัด คือ การเกิดขึ้นมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า จัดอยู่ในประเภทสัตว์สังคมชั้นสูง และเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ดังนั้น มนุษย์จึงแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นตามสภาพแวดล้อมและ ... [เข้าชม 82] [โดย NPC2468]

พฤติกรรมมนุษย์ : ตอนที่ 1 บทบาท / อำนาจ / หน้าที่

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ และมีจิตวิญญาณ ลักษณะที่เด่นชัด คือ การเกิดขึ้นมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า จัดอยู่ในประเภทสัตว์สังคมชั้นสูง และเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ดังนั้น มนุษย์จึงแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นตามสภาพแวดล้อมและ ... [เข้าชม 22] [โดย NPC2468]

พฤติกรรมมนุษย์ : ตอนที่ 1 บทบาท / อำนาจ / หน้าที่

มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ และมีจิตวิญญาณ ลักษณะที่เด่นชัด คือ การเกิดขึ้นมาอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่า จัดอยู่ในประเภทสัตว์สังคมชั้นสูง และเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ ดังนั้น มนุษย์จึงแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นตามสภาพแวดล้อมและ ... [เข้าชม 13] [โดย NPC2468]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เป็นหยังคือมีปัญหา?

ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา มนุษย์แสวงหาสิ่งที่สนองความอยากของตนเอง การรู้เท่าทันความอยากย่อมทำให้มองเห็นเหตุแห่งปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล [เข้าชม 1,081] [โดย konloas]

ทำไมต้องมีปัญหา

ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา มนุษย์แสวงหาสิ่งที่สนองความอยากของตนเอง การรู้เท่าทันความอยากย่อมทำให้มองเห็นเหตุแห่งปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล [เข้าชม 1] [โดย คนนาพิน]

ทำไมต้องมีปัญหา

ความอยากเป็นต้นเหตุแห่งปัญหา มนุษย์แสวงหาสิ่งที่สนองความอยากของตนเอง การรู้เท่าทันความอยากย่อมทำให้มองเห็นเหตุแห่งปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล [เข้าชม 1] [โดย konloas]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]