• เลือกห้องย่อย

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
นรก - สวรรค์ - การเวียนว่ายตายเกิด มีจริง! มุมมอง นักวิชาการหลังสมัยใหม่ (Post modern)

ก่อนหน้าที่ศาสตร์ตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา เป็นต้นจะเข้ามีอิทธิพลในประเทศไทยนั้น จักรวาลทัศน์หรือระบบคิด/ความคิด/ความเชื่อเกี่ยวกับจักรวาลของคนไทยจะยึดถื อไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาเป็นองค์ความรู้หลัก ... [เข้าชม 27,468] [โดย komoltha]

ว่าด้วย ภิกษุสันดานกา ความจริงในสังคมที่มิควรเปิดเผย?

ชลเทพ ปั้นบุญชู นักวิชาการอิสระด้านสังคม (ยุวโฆษกและกลุ่ม YPD) เกริ่นนำ ภาค ฆราวาส ผมเองได้ยินข่าวการถกเถียงเกี่ยวกับภาพเขียนชิ้นหนึ่งที่จัดแสดงในมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประ ... [เข้าชม 12,631] [โดย ส่องสร้างสังคมไทย]

สังคมของ...บรรพกาล

อ่านหน่อยนะครับ... [เข้าชม 6,944] [โดย kom_idea]

วิชชา ธรรมกาย ไม่ได้มาจาก วัดพระธรรมกาย

บทความนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากบทความที่ผมเผยแพร่งานวิจัยเรื่อง “ ผลของการปฏิบัติธรรมสาย วิชชา ธรรมกาย ที่มีต่อ ความฉลาดทางอารมณ์ และการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ... [เข้าชม 9,145] [โดย komoltha]

นิพพาน กับ ความหมายตรงตัว ( Denotative meaning )

ประเด็นสำคัญที่ต้องการจะนำเสนอในบทความนี้ก็คือ ความหมายตรงตัวของคำว่า “นิพพาน”ความหมายของนิพพานในปัจจุบันมีมากมายหลายความหมาย ความหมายต่างๆ นั้น บางกลุ่มบางพวกกล่าวว่าใช้ได้เพราะเป็นคำ “ไวพจน์” ... [เข้าชม 16,695] [โดย komoltha]

มายาคติ ใน พุทธเถรวาท

... ถ้าจะพูดหรือเขียนกันให้ถึงแก่นแล้ว วิชาการในสังคมไทยปัจจุบันได้ใช้หลักวิชาการจากศาสตร์ตะวันตกเป็นเครื่อง มือในการศึกษาทั้งสิ้น แม้กระทั่งวิชาภาษาไทย และวิชาวรรณคดีไทยเองก็ตาม แต่แนวคิดซึ่งส่งผลให้มีการตีความศาสนาพุทธผิดเพี้ยนไปเกิดจากปรัชญาและ ... [เข้าชม 7,001] [โดย komoltha]

การสอน วิชชา ธรรมกาย ของคณะศิษย์์คุณลุง การุณย์ บุญมานุช กับการ สะกดจิต ?

การเผยแพร่ธรรมปฏิบัติสายวิชชาธรรมกาย ของคุณลุงการุณย์ในปัจจุบันนั้น จะสร้างวิทยากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นฆราวาสและให้ไปสอนธรรมปฏิบัติตามสถานศึกษา ต่างๆ คณะวิทยากรดังกล่าวมีประมาณ 100 คน ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอ ครู ... [เข้าชม 15,887] [โดย komoltha]

" นิพพาน เป็นอัตตา" ไม่รู้จริง หรือ แกล้งไม่รู้ ?

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อชี้แจงให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้และเข้าใจว่า หลวงพ่อสดไม่ได้สอนว่า “นิพพานเป็นอัตตา” อย่างที่คนจำนวนหนึ่งเชื่อกัน เนื่องจาก มีผลงานทางวิชาการของพุทธวิชาการ/นักปริยัติ ... [เข้าชม 7,607] [โดย komoltha]

Atlantis

[Area 51] [เข้าชม 20,872] [โดย Pupe_Hilton]

ว่าด้วยเรื่อง...ปรัชญา....

น่าสนใจจริง ๆ [เข้าชม 3,198] [โดย kom_idea]

แรงบันดาลใจ

แค่อยากเล่า อยากบอกสิ่งที่ประทับใจ หรือแรงบันดาลใจค่ะ [เข้าชม 4,876] [โดย dhiwa]

From Your Valentine

ความรักแบบเมตตากรุณา เป็นรักที่มีความต้องการจะให้ความสุขแก่ผู้อื่น โดยอาศัยความเมตตา กรุณา ไมตรี เป็นตัวนำ [เข้าชม 685] [โดย Pupe_Hilton]

การดูแลสุขภาพ และความงามหลังการคลอดแบบแพทย์แผนไทยกับบริษัท สยามบูเก้ จำกัด

การดูแลสุขภาพ และความงามหลังการคลอดแบบแพทย์แผนไทยกับบริษัท สยามบูเก้ จำกัด ขั้นตอนกิจการของการดูแลสุขภาพหลังการคลอดบุตรด้วยภูมิปัญญาไทย [เข้าชม 5,747] [โดย project]

มายาคติ (myth)

มายาคติ (myth) ในที่นี้หมายถึง เรื่อง “ไม่จริง” แต่บุคคลกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าเป็นความจริง ส่วนเรื่องที่เป็นความจริง บุคคลในกลุ่มนี้กลับเชื่อว่า “ไม่จริง” พุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง ศาสนาพุทธที่เผยแพร่อยู่ในประ ... [เข้าชม 4,637] [โดย komoltha]

รวมบทความ ทางวิชาการ มุมมองเชิง สหวิทยาการ ของ ดร. มนัส โกมลฑา

Blog สารบัญสำหรับรวบรวมบทความทางวิชาการ ที่น่าสนใจ ของ ดร. มนัส โกมลฑา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน เนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ภาษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ กับมุมมองทางวิชาการที่น่าสนใจและน่าติดตาม [เข้าชม 33,303] [โดย komoltha]

ศาสตร์ตะวันตก กับ ศาสนา พุทธ

องค์ความรู้ทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 1. วิทยาศาสตร์ 2. ศาสนา 3. ปรัชญา ต่างก็มีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย์ทุกวันนี้ แต่การนำองค์ความรู้ทั้ง 3 ดังกล่าวมาตีความบริบทต่างๆ กันออกไป อย่างไม่ถูกต้อง ทำให้การตีความนั้น ... [เข้าชม 15,894] [โดย komoltha]

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา ......เคยได้ยินคำนี้บ้างมั๊ยครับ "พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา" คำกล่าวนี้สะดุดใจผู้เขียนเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระธรรมจากหลวงพ่อบุญธรรม ธัมฺมรโต เป็นครั้งแรก เป็นคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน [เข้าชม 55,542] [โดย เศวตริน]

ร่วมทำบุญและบริจาค โลชั่นบำรุงผิว ให้กับแก่เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV ณ.วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

พันเอก ( พิเศษ ) ชาญวิทย์ อรรถธีรพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก และบริษัท สยามบูเก้ จำกัด ร่วมกับเพื่อนๆผู้มีจิตศรัทธา ที่ผ่านมาเคยจัดโครงการมอบทุนอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ... [เข้าชม 3,156] [โดย project]

พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของเรา ความจริงของชีวิต อริยสัจ 4

คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อง (ความจริงของชีวิต อริยสัจ 4) คนเรามักเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่เราทำไม่ได้ เป็นสิ่งที่ห่างไกลตัว เป็นสิ่งต่างหากจากชีวิตประจำวันของเรา เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นในการดำรงชีวิต ... [เข้าชม 54,632] [โดย เศวตริน]

เรียงความที่ไม่ได้ส่ง

เรียงความบันทึกความดี ที่ไม่จำเป็นต้องประกวด แต่อยากเผยแพร่ให้รู้ถึงความดีของคนๆหนึ่ง ที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่มันยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผู้ที่ได้รับ จนมิอาจลืมได้ [เข้าชม 1,461] [โดย c_cin]

ความรักและความหลง

งานชิ้นนี้เขียนเพื่อเป็นเรื่องอ่านเล่น... [เข้าชม 7,987] [โดย Ronnakit_dream]

วัน เดือน ปี - ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดา

การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเท่านั้น คัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัยระบุว่า การที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ (อายุสมุฎฐาน) และโลกหมุนรอบตัวเอง (กาลสมุฎฐาน) ดวงจันทร์หมุนรอบโลก ... [เข้าชม 29,287] [โดย หมอยาไท]

50 ข้อคิด มุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิต

จาก เว็บ ธรรมจักรดอทเน็ต น่าสนใจมากเลยเอามาให้ได้อ่านกันเจ้าค่ะ [เข้าชม 13,847] [โดย โบตั๋นสีชา]

ปราณายามะ (การหายใจเพื่อจิตวิญญาณ)

การฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และเป็นการบริหารลมปราณโดยการฝึกฝนเพื่อควบคุมกล้ามเนื้อระบบประสาทอัตโนมัติ ที่เกี่ยวข้องกับลมหายใจ ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมจังหวะการหายใจทั้งหายใจเข้าและ ออก เป้าหมายของปราณเพื่อให้เราสามารถกำ ... [เข้าชม 4,919] [โดย fontok]