รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 | วิชาการ.คอม


รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้รายงาน วรางคณา วัฒนพานิช ปีการศึกษา 2560

ผู้เขียน thaniya ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง          รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิด แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

                      ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้รายงาน        วรางคณา วัฒนพานิช

ปีการศึกษา     2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวนทั้งสิ้น 401 คน ประกอบด้วย เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 40 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จำนวน 40 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 จำนวน 39 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จำนวน 40 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 จำนวน 38 คนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 จำนวน 38 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 จำนวน 38 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 จำนวน 39 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/9 จำนวน 39 คน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/10 จำนวน 25 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 2/11 จำนวน 25 คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 จำนวน 38 คน ซึ่งได้จากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 ชุดแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 32 แผน

แบบประเมินพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จำนวน 4 ชุด และแบบประเมินพัฒนาการระหว่างทำกิจกรรม จำนวน 32 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพและวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ T-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อ การพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2มีประสิทธิภาพE1/E2 เท่ากับ 83.36/85.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา