รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร | วิชาการ.คอม


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

ผู้เขียน นางจุธาทิพย์ ซุ่นอื้อ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ส่วนที่ 1

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนวัดควนไทร ที่ตั้ง เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

1) จำนวนบุคลากร

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ ปีการศึกษา 2559 1 10 1 2 1

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชา จำนวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ขม./สัปดาห์) 1. บริหารการศึกษา 1 - 2. คณิตศาสตร์ 2 20 3. วิทยาศาสตร์ - - 4. ภาษาไทย 1 25 5. ภาษาอังกฤษ 1 20 6. สังคมศึกษา 2 20 7. การประถมศึกษา 2 20 8. อุตสาหกรรมศิลป์ 2 20 9. คอมพิวเตอร์ 2 20 10. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 20 รวม 14 1.3 ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2559 รวม 109 คน

ระดับชั้นเรียน อนุบาล รวม ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม รวมทั้งหมด จำนวนห้อง 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 11 เพศ ชาย 4 4 7 9 3 5 3 7 34 4 8 6 18 56 หญิง 4 4 5 7 9 8 4 3 36 7 4 6 17 57 รวม 8 8 12 16 12 13 7 10 70 7 12 12 31 109 เฉลี่ยต่อห้อง 8 8 12 16 12 13 7 10 14 4 12 12 10 10 เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล 1 และ 2

ปีการศึกษา 2557-2559

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 ขึ้นไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2559

1.5 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ประจำปีการศึกษา 2559

2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

2.1) เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2558-2559

ความสามารถ ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ด้านภาษา 50.48 60.85 10.37 ด้านคำนวณ 46.90 50.57 3.67 ด้านเหตุผล 54.76 67.14 12.38 รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 50.71 59.52 8.81

2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558-2559 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ

ความสามารถด้านภาษา (Literacy)

ความสามารถด้านคำนวณ (numeracy)

ความสามารถด้านเหตุผล (resoning ability)

1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 56.61 48.89 49.78 49.17 35.83 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 56.13 44.24 43.84 50.34 35.20 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.89 27.29 35.56 52.44 30.89 คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.01 31.80 36.74 51.43 32.14 คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 46.81 29.53 35.12 49.34 31.89 คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 31.80 หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและสังคมฯ สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

1.8 ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็กที่ประเมิน จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 1.ด้านร่างกาย 8 7 87.50 1 12.50 - - 2.ด้านอารมณ์-จิตใจ 8 8 100.00 - - - - 3.ด้านสังคม 8 8 100.00 - - - - 4.ด้านสติปัญญา 8 7 87.50 - - 1 12.50 รวม 8 93.76 3.12 3.12

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา