เผยแพร่ผลงาน | วิชาการ.คอม


เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ผู้รายงาน นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทย

ผู้เขียน รองสุไรหย้า ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ชื่อเรื่องรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559

ผู้รายงาน นางสุไรหย้า หลีสันมะหมัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 –2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมิน การดำเนินโครงการและประเมินผลผลิตของโครงการโดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาใช้ในการประเมินครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 284 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 280 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2558 จำนวน 76 คน และ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 73 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 284 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 280 คนและคณะกรรมดำเนินโครงการศึกษาจากประชากร ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามแบบปลายเปิด จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .87 - .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.63, S.D.= .13 และ = 4.55, S.D.= .15) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.73,= σ.17และ = 4.62, σ.= .22) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.61, S.D. = .18และ = 4.69, S.D. = .15 ) ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.80, S.D. = .15 และ = 4.64, S.D. = .15) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพของบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.80, S.D.= .12และ = 4.73, S.D.= .12) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณลักษณะจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.86, S.D.= .12 และ = 4.62, S.D.= .09) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ปีการศึกษา 2558 – 2559ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ครูและผู้ปกครอง โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ( = 3.66, S.D.= .17และ = 4.76, S.D.= .18) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะจิตสาธารณะให้ติดเป็นนิสัย โดยผ่านการบูรณาการในบทเรียน การจัดกิจกรรม และการปฏิบัติจริง

2. การนิเทศ และติดตามในการจัดกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องควรดำเนินการในทุกขั้นตอนและสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรมีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ตามโอกาส และ ใช้ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย

4. ควรนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินและพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย ของรูปแบบการประเมินโครงการ

2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

3. ควรศึกษารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา